Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 18-11-2019

Sag nr. AR2019.0778

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Arbejdsgiverne for Real VVS ApS

Rørudvalgs forlig var retligt bindende for virksomhed

 Klager havde over for en virksomhed rejst krav om efterbetaling og betaling af bod under henvisning til, at virksomheden havde begået brud på VVS-overenskomsten og brud på de fagretlige regler. Klager havde i den forbindelse bl.a. anført, at virksomheden ikke havde overholdt et forlig indgået af Rørudvalget.

 Ved bedømmelsen af, om virksomheden havde brudt overenskomsten, således som klager havde påstået, skulle Arbejdsretten tage stilling til, om Rørudvalgets forlig var retligt bindende for virksomheden, og dette spørgsmål var efter aftale med parterne blevet udskilt til særskilt behandling.

 Retsformanden bemærkede bl.a., at det fremgår af rørprislisten, at en løsning af uoverensstemmelsen, som der i Rørudvalget opnås enighed om, er retligt bindende for parterne, og at det ikke er en betingelse for, at forliget er retligt bindende for den indklagede virksomhed, at virksomheden kan tiltræde løsningen.

 Efter det oplyste lagde retsformanden til grund, at Real VVS ApS i kraft af medlemskabet af TEKNIQ Arbejdsgiverne var omfattet af VVS-overenskomsten 2017-2020 og af rørprislisten

 Retsformanden fandt på denne baggrund, at virksomheden var retligt forpligtet til at efterleve forliget, og at dette gjaldt, uanset at virksomheden ikke var enig i forliget og dermed heller ikke havde skrevet det under.