Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 29. januar 2019 29-01-2019

Sag nr. AR2018.0411

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fødevareforbundet NNF mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for C ApS.

Efterbetaling af løn 

Sagen angik, om to medarbejdere havde krav på efterbetaling af løn i forbindelse med deres ansættelse hos den indklagede virksomhed, samt om den indklagede virksomhed skulle betale en bod.

I relation til den ene medarbejder var spørgsmålet, om hun var berettiget til løn under sygefravær. Retsformanden lagde efter bevisførelsen til grund, at der havde været en episode mellem den ene medarbejder og indehaveren af virksomheden, hvorunder indehaveren af virksomheden gav udtryk for sin utilfredshed med medarbejderens arbejde. Parterne afgav under hovedforhandlingen modstridende forklaringer om episoden, men der var enighed om, at medarbejderen forlod arbejdspladsen efter episoden.

Retsformanden udtalte, at det kunne lægges til grund, at medarbejderen reelt ikke var syg, men at hun som følge af arbejdsgiverens grænseoverskridende adfærd følte sig utryg og derfor ikke ønskede at fortsætte i ansættelsesforholdet. Hun var derfor ikke berettiget til at sygemelde sig på ubestemt tid, men hun burde i stedet have påberåbt sig, at der forelå væsentlig misligholdelse fra arbejdsgiverens side, som berettigede hende til at hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning mv. Som sagen var forelagt og procederet, kunne medarbejderen ikke få medhold i efterbetalingskravet. 

I relation til den anden medarbejder var spørgsmålet, om hun havde arbejdet en række konkrete dage for den indklagede virksomhed.

Retsformanden fandt efter bevisførelsen, at medarbejderen havde godtgjort, at hun arbejdede for den indklagede virksomhed de pågældende dage, og at hun derfor var berettiget til løn for det udførte arbejde. Retsformanden fandt endelig, at der ikke var grundlag for at pålægge den indklagede virksomhed en bod, idet væsentligt bevismateriale først var fremkommet under retsmødet i Arbejdsretten.