Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 07-01-2019

Sag nr. AR2018.0610

Prime Cargo A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund

Ulovligt konfliktvarsel


Sagen angik lovligheden af et konfliktvarsel, som 3F havde meddelt Prime Cargo A/S ca. 5 uger efter, at virksomheden havde indgået en overenskomst med 3F's lokalafdeling. Spørgsmålet var i første række, om overenskomsten var gyldig, og hvis dette var tilfældet, om der ved over­enskomstens indgåelse blev eta­bleret en fredspligt mellem parterne.

Retsformanden fandt, at overenskomsten var gyldig, og at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at overenskomsten var uforbindende i medfør af aftalelovens § 39, 2. pkt. Retsformanden fandt endvidere, at der ved overenskomstens indgåelse blev etableret en fredspligt mellem parterne. 3F's konfliktvarsel var som følge heraf ulovligt.