Spring over hovedmenu

Tjenestemandsrettens dom af 22-08-2019

Sag nr. TR2018.0003

Moderniseringsstyrelsen for DSB (advokat Casper Lauritzen) mod Offentligt Ansattes Organisationer for Dansk Jernbaneforbund (advokat Maria Muñiz Auken)

Ekstraordinært sygefravær udtryk for kollektiv arbejdsnedlæggelse

Sagen ved Tjenestemandsretten angik, hvorvidt en række tjenestemænd havde deltaget i en maskeret kollektiv arbejdsnedlæggelse og derved begået en tjenesteforseelse, og hvilken sanktion de i givet fald skulle idømmes.

Antallet af sygemeldinger blandt de tjenestemandsansatte lokomotivførere i DSB's fjern- og regionaltog steg op til den 25. juni 2018 pludseligt, og det var i perioden 25. juni - 1. juli 2018 usædvanligt og ekstraordinært højt, uden at der var nogen lægelig begrundelse herfor. Sygemeldingerne fandt sted på et tidspunkt, hvor lokomotivførerne var utilfredse med, at DSB havde meldt sig ind i Dansk Industri.

Tjenestemandsretten udtalte, at det på den baggrund var ubetænkeligt at lægge til grund, at sygemeldingerne reelt var udtryk for, at et større antal tjenestemænd i indbyrdes forståelse havde nedlagt arbejdet, og der forelå derfor en kollektiv overtrædelse af tjenestemandslovens § 10.

Tjenestemandsretten fandt, at arbejdsnedlæggelsen var blevet startet gradvist op, og at tjenestemændenes efterfølgende genoptagelse af arbejdet skete løbende. Det forhold, at en tjenestemand var blandt de første til at indgive en sygemelding eller fortsatte arbejdsnedlæggelsen i længst tid, var derfor ikke i sig selv et bevis for, at den pågældende havde været syg og ville have være sygemeldt under alle omstændigheder.

Tjenestemandsretten udtalte endvidere, at den ekstraordinære situation havde givet anledning til omfattende presseomtale, og at de sygemeldte tjenestemænd derfor måtte påregne, at der var en nærliggende risiko for, at de ville komme under mistanke for at have deltaget i en kollektiv arbejdsnedlæggelse. De havde derfor en særlig anledning til at sikre sig et sikkert bevis for, at deres fravær skyldtes lovligt forfald. Et sådant bevis ansås ikke for ført blot ved en forklaring om, at fraværet skyldtes sygdom eller ved en ikke nærmere underbygget lægeerklæring. En forklaring om, at tjenestemanden af sin nærmeste leder skulle have fået oplyst, at han ikke behøvede at komme med dokumentation, eller at tjenestemanden ikke er blevet bedt om yderligere dokumentation under en sygefraværssamtale udgjorde heller ikke et tilstrækkeligt bevis.

Tjenestemandsretten fandt herefter, at 46 af de 49 indklagede tjenestemænd havde overtrådt tjenestemandslovens § 10 og pålagde dem hver især daglige bøder.