Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 04-09-2020

Sag nr. 2020-453

Arbejdsgiverforeningen KA for A (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ann-Beth Kirkegaard).

Konfliktvarsler over for virksomhed var lovlige

Sagen angik, om 3F's strejke- og blokadevarsler afgivet over for A var ulovlige.

 Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at A formodede, at 3F med den varslede konflikt ønskede at opnå, at hans virksomhed indvilligede i at indgå en overenskomst om tiltrædelse af den mellem 3F og ATAX (Arbejdsgiverforeningen for taxikørsel) indgåede brancheoverenskomst på området. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at A var bekendt med denne overenskomst. Det forhold, at det ikke i 3F's konfliktvarsler var udtrykkeligt anført, hvad overenskomstgrundlaget var, kunne herefter ikke i sig selv medføre, at konfliktvarslerne var ugyldige.

 Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten endvidere, at A's forretning lå inden for 3F's naturlige faglige område.

 Arbejdsretten bemærkede, at det i Arbejdsrettens praksis, bl.a. ved Arbejdsrettens dom af 12. december 2007 (sag 2007.831), er fastslået, at et fagforbund kan iværksætte konflikt for at opnå overenskomst, selv om den pågældende virksomhed som i denne sag allerede er dækket af en overenskomst med et andet fagforbund, der ikke hører under samme hovedforbund. Arbejdsretten fandt intet grundlag for at fravige denne faste praksis.

 På den anførte baggrund fandt Arbejdsretten, at 3F's konfliktvarsler over for A's virksomhed var lovlige.