Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 23-09-2020

Sag nr. 2019-458

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for X ApS (advokat Elisabeth la Cour).

Arbejdsgiver var ikke berettiget til at hjemsende buschauffør uden løn

 Sagen angik, om det var berettiget, at X ApS hjemsendte A, der var ansat som buschauffør, uden løn i perioden den 29. november 2018 til og med den 7. december 2018, fordi A ikke havde gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse, som bestod i et kursus af en varighed på én dag.

 Det blev lagt til grund, at A ikke var bekendt med, at der var indført krav om, at buschauffører skulle have gennemgået det nævnte kursus, ligesom heller ikke ledelsen i X efter det oplyste var opmærksom på det nye uddannelseskrav.

 Arbejdsretten bemærkede, at det påhviler både den enkelte chauffør og arbejdsgiveren at påse, at chaufførerne har den nødvendige uddannelse og de krævede beviser herfor. A og ledelsen i X havde derfor et fælles ansvar for, at A opfyldte kravet om en handicapbevidstgørende uddannelse, og det kunne ikke kun lægges A til last, at han ikke havde denne uddannelse.

 Arbejdsretten bemærkede endvidere, at X, der drev erhvervsvirksomhed med bustransport, som arbejdsgiver for et større antal ansatte buschauffører endvidere havde en særlig anledning og forpligtelse til at holde sig ajour med den til enhver tid gældende lovgivning om kravene til de ansatte chauffører. Virksomheden burde derfor i forbindelse med ansættelsen af A have kontrolleret, at han opfyldte kravet om en handicapbevidstgørende uddannelse, der var indført kort forud herfor.

 På denne baggrund og da A havde været ansat så kortvarigt, at han ikke havde mulighed for at afvikle ferie eller afspadsering i de forholdsvis få dage, hvor han ikke kunne arbejde på grund af den manglende uddannelse, fandt Arbejdsretten, at X ikke havde været berettiget til at undlade at betale løn til A for perioden 29. november 2018 til og med den 7. december 2018. X skulle derfor efterbetale løn i den nævnte periode til A.

 Arbejdsretten fandt endvidere, at da det imidlertid også påhvilede A at påse, at han havde den fornødne efteruddannelse, og da det efter det oplyste ikke var muligt for X at tilbyde A andet arbejde i den periode, hvor han blev hjemsendt, forelå der sådanne særlige omstændigheder, at der ikke var grundlag for at idømme X en bod.