Spring over hovedmenu

Dom af 13-08-2021

Sag nr. 2019-58 (tidl. sagsnr. AR2018.0606)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I for Polygon DB A/S

Manglende høring af tillidsrepræsentant før hjemsendelse af medarbejdere medførte bod.

Ved skrivelser af 6. november 2016 hjemsendte Polygon DB A/S to medarbejdere med henvisning til ordrenedgang. Hjemsendelserne havde virkning fra den efterfølgende dag. En HR-medarbejder sendte den 6. november 2016, kl. 14.50, en mail med hjemsendelsesskrivelserne til en afdelingsleder i virksomheden med tillidsrepræsentanten som cc-modtager til orientering.

Ifølge overenskomsten kunne medarbejdere hjemsendes i tilfælde af arbejdsmangel. Det fremgik af overenskomsten, at tillidsrepræsentanten skulle høres, inden der blev truffet beslutning om hjemsendelse. Ved en kendelse fra faglig voldgift var det slået fast, at høringspligten var overtrådt.

Sagen angik, om overtrædelsen af høringspligten skulle medføre en bod.

Arbejdsretten udtalte, at høringspligten havde til formål at give tillidsrepræsentanten mulighed for at påvirke afgørelsesgrundlaget med henblik på at sikre, at der kun træffes beslutning om hjemsendelse, når betingelserne herfor er opfyldt. Ordlyden af høringspligten var klar og entydig, og Arbejdsretten fandt, at bestemmelsen ikke har kunnet give anledning til nogen rimelig tvivl om forståelsen – heller ikke forud for voldgiftskendelsen.

På den baggrund fandt Arbejdsretten, at overtrædelsen af høringspligten var bodspådragende. Boden blev efter overtrædelsens karakter og omstændighederne i øvrigt fastsat til 25.000 kr. Der blev i formildende retning taget hensyn til, at det ifølge voldgiftskendelsen havde været berettiget at hjemsende de to medarbejdere.