Spring over hovedmenu

Dom af 25-02-2021

Sag nr. 2020-1747

KL for Samsø Kommune/Samsø Rederi (advokat Christian K. Clasen) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for FOA – Fag og Arbejde (advokat Dennis Schnell-Lauritzen)

Konfliktvarsel med henblik på at opnå overenskomstdækning af navigatører på ny færge var ulovligt

FOA havde fremsat konfliktvarsel over for KL med henblik på at opnå overenskomstdækning af navigatører på Samsø Kommunes nye færge Lilleøre, der skulle besejle ruten Sælvig-Aarhus. Tvisten angik i første række, om der mellem FOA og KL gælder en fælles forståelse, hvorefter det er KL, der ved nye færgeruter på det kommunale område beslutter, om navigatørerne på den nye rute skal overenskomstdækkes af FOA eller af Lederne Søfart, således at FOA ikke kunne varsle konflikt. Hvis der ikke forelå en sådan fælles forståelse, angik sagen endvidere, om der mellem Lederne Søfart og FOA forelå en sådan grad af interessefællesskab, at FOA’s konfliktvarsel var ulovligt. Hvis dette heller ikke var tilfældet, var spørgsmålet, om FOA med sit konfliktvarsel søgte at opnå overenskomst på et område, der faldt uden for FOA’s naturlige faglige område.

 Arbejdsretten fastslog med henvisning til navnlig faglig voldgiftskendelse af 4. februar 2013 vedrørende Ærøfærgerne (FV 2012.0045), at der mellem FOA og KL eksisterer en mangeårig praksis eller forståelse, hvorefter det er en betingelse for, at navigatører ved nye kommunale færgeruter bliver omfattet af Overenskomsten for maritimt personale mellem FOA og KL, at FOA og KL er enige herom. På den baggrund fandt Arbejdsretten, at FOA’s konfliktvarsel var ulovligt.