Spring over hovedmenu

Dom af 09-07-2021

Sag nr. 2021-382

Jensens Bøfhus A/S (advokat Christian K. Clasen) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F – Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Maria Muñiz Auken)

Om lovligheden af en konflikt iværksat under covid-19 pandemien

Sagen angik, om den hovedkonflikt, som 3F – Privat Service, Hotel og Restauration har iværksat mod Jensens Bøfhus, er ulovlig. Hovedspørgsmålet var, om konflikten må anses for ulovlig, fordi Jensens Bøfhus som følge af konflikten ikke har kunnet modtage lønkompensation i henhold til reglerne om lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.

Arbejdsretten fandt, at 3F’s interesse i at opnå overenskomst har den fornødne styrke og aktualitet til, at konflikten forfølger et rimeligt fagligt formål.

Arbejdsretten fastslog, at proportionalitetsprincippet også finder anvendelse på en hovedkonflikt.

Arbejdsretten anførte, at de anvendte konfliktmidler i form af blokade og strejke – der er lovlige og sædvanlige kampmidler – ikke i sig selv har hindret Jensens Bøfhus i at udøve sin erhvervsaktivitet. Det var således tvangslukningen som følge af covid-19 pandemien, som medførte, at virksomhedens restauranter i lange perioder ikke (bortset fra takeaway) kunne åbnes. Hovedkonflikten har imidlertid haft som konsekvens, at Jensens Bøfhus ikke har fået løn­kom­pen­sation med heraf føl­gende væ­sentlige øko­no­miske virkninger for virk­som­heden. Hovedkonflikten er på den anden side en reaktion på Jensens Bøfhus’ frigørelse fra overenskomsten med 3F. 3F har endvidere under sagens forløb fremsat flere forslag til suspension af konflikten. Disse forslag er blevet afvist af Jensens Bøfhus.

Arbejds­retten fandt efter en samlet vurdering, at hovedkonflikten ikke kan anses for uproportional, herunder som følge af, at Jensens Bøf­hus på grund af konflikten ikke har fået løn­kom­pensation.

Indklagede, Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F – Privat Service, Hotel og Restauration, blev derfor frifundet.