Spring over hovedmenu

Dom af 17-06-2022

2021 - 6123 (tidl. 2021-413)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Louisiana-Fonden (advokat Søren Møller Rasmussen)

Sag nr. 2021-6123

(tidligere sagsnr. 2021-413)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Louisiana-Fonden (advokat Søren Møller Rasmussen)

Nedsættelse af grundløn efter overenskomstindgåelse var ikke uberettiget

Sagen angik om Louisiana-Fonden efter at have tiltrådt Butiksoverenskomsten var berettiget til at nedsætte medarbejdernes grundløn med et beløb, der svarede til værdien af den frit­valgsopsparing og ekstra feriefridag, som medar­bejderne fik ret til efter overenskomstindgåel­sen.

Louisiana-Fonden tiltrådte den 1. december 2020 Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgi­ver og HK Handel som følge af, at 13 ud af 16 ansatte i butikken var medlem af HK, hvorefter den såkaldte 50 %-regel var opfyldt. Inden overenskomstens ikrafttræden sendte Louisiana-Fonden et brev til de berørte medarbejdere med varsel om en lønomlægning, der indebar, at deres grundløn ville blive sat ned med et beløb svarende til værdien af nogle ekstra rettigheder, som medarbejderne opnåede ved overenskomstens ikrafttræden. Det var angivet i brevet, at lønomlægningen skyldtes, at Louisianas aktuelle økonomiske situation med drastiske fald i gæstetallet som følge af coronapandemien ikke kunne bære de merudgifter, som ellers ville følge af overenskomstindgåelsen.

Det var ubestridt, at lønnen til de berørte medarbejdere også efter nedsættelsen overholdt de krav til lønnens størrelse, der fulgte af Butiksoverenskomsten. Spørgsmålet om, hvorvidt nedsættelsen af grundlønnen måtte anses for berettiget, beroede herefter på, om Louisiana kunne godtgøre, at nedsættelsen måtte anses for sagligt begrundet i hensynet til driften af Louisianas butik.

Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at Louisianas økonomi var presset på tidspunktet for overenskomstindgåelsen. På den baggrund og henset til den usikkerhed om Louisianas økonomi fremover, som herskede på tidspunktet, fandt Arbejdsretten ikke grundlag for at tilsidesætte ledelsens skøn, hvorefter økonomien ikke kunne bære merudgifterne som følge af overenskomstindgåelsen. Arbejdsretten bemærkede i den forbindelse, at ledelsen i 2020 havde besluttet og til dels allerede gennemført en lang række besparelser på andre områder med henblik på at tilpasse økonomien til den ekstraordinære situation, der var en følge af coronapandemien, og at der ved lønomlægningen ikke skete en nedsættelse af den samlede løn for den enkelte medarbejder.

Arbejdsretten frifandt herefter Louisiana-Fonden.