Spring over hovedmenu

Dom af 03-10-2022

2022 - 2

Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Industrigruppen (advokat Mina Bernardini) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat Jeanette Justesen)

Sag nr. 2022-2


Berettiget at kræve, at ansøgere medvirkede til en alkoholtest i forbindelse med ansættelsesprocessen

Sagen angik, om SAS Ground Handling var berettiget til at anmode ansøgere til stillinger som cargo-ekspeditionsmedarbejdere i Københavns Lufthavn om at medvirke til en CDT-test, der har til formål at afdække den pågældende ansøgers alkoholforbrug over en forudgående periode på op til 4 uger.

Klager gjorde gældende, at kravet om at medvirke til CDT-testen udgjorde et misbrug af ledelsesretten, at kravet var i strid med LO og DA’s aftale om kontrolforanstaltninger, og at kravet var i strid med helbredsoplysningsloven.

Arbejdsretten fandt, at LO og DA’s aftale om kontrolforanstaltninger ikke omfattede personer, der alene havde søgte om ansættelse, men som endnu ikke var blevet ansat. Arbejdsretten fandt endvidere, at CDT-testen ikke gav oplysninger om, hvorvidt ansøgeren led af en sygdom eller var i risiko for at udvikle sygdom, og at anvendelse af testen dermed ikke var i strid med helbredsoplysningsloven, idet oplysninger om misbrug af alkohol ikke i sig selv er omfattet af loven.

Herefter udtalte Arbejdsretten, at ledelsesretten indebærer, at en privat arbejdsgiver har et frit skøn til at vælge den rette person blandt flere ansøgere, så længe udvælgelsen ikke er i strid med bl.a. lovgivningen mod diskrimination. Arbejdsretten fandt, at det var berettiget, at en arbejdsgiver indhentede oplysninger, der kunne belyse den enkelte ansøgers forbrug af alkohol, hvis det måtte anses for sagligt og proportionalt og ikke indebar en krænkelse af den pågældende medarbejder. I det konkrete tilfælde fandt Arbejdsretten, at SAS Ground Handling under hensyn til bl.a. virksomhedens nultolerance over for alkohol på arbejdspladsen og arbejdets karakter ikke kunne anses for at have misbrugt sin ledelsesret ved at kræve, at ansøgere medvirkede til en CDT-test.

Arbejdsretten frifandt herefter SAS Ground Handling.