Spring over hovedmenu

Dom af 09-11-2022

2022-400 (tidl. 2020-1171)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for City Container Danmark A/S (advokat David Bar-Shalom) og City Renovation A/S (advokat Preben Kønig)

Om opgørelse af krav på pension af ferietillæg og bod for manglende betaling heraf

Sagen angik opgørelsen af pensionsbidrag af ferietillæg, som ved en fejl ikke blev udbetalt af City Renovation i perioden 2010-2015, om kravene var forældede, og om det var City Container eller City Renovation, der hæftede for kravene.

City Renovation A/S udførte i perioden 1. marts 2010 til 31. august 2015 opgaven med indsamling af affald i en række områder i København. City Container Danmark A/S overtog pr. 1. september 2015 opgaven med indsamling af affald i de pågældende områder fra City Renovation. Virksomheden overtog opgaven, efter at den havde været udbudt af Københavns Kommune. Det var ubestridt, at det blev aftalt, at de medarbejdere, som varetog affaldshåndteringen i de pågældende områder blev overtaget efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Som følge af en fejl blev der i årene 2010-2015 ikke betalt pension af ferietillægget til medarbejderne i City Renovation. De indklagede selskaber gjorde indsigelse mod klagers opgørelse af efterbetalingskravet, men bidrog ikke med alternative opgørelsesmetoder eller konkrete indsigelser over for klagers opgørelsesmetode. Arbejdsretten lagde derfor klagers opgørelse af efterbetalingskravet til grund. Arbejdsretten fandt, at City Container hæftede for efterbetalingskravet for så vidt angår de medarbejdere, der var overgået til selskabet pr. 1. september 2015. Arbejdsretten fandt endvidere, at det måtte lægges til grund, at de øvrige ansatte i klagers opgørelse var ansat i City Renovation i den relevante periode.

Herefter var spørgsmålet, om efterbetalingskravet var forældet. Arbejdsretten fandt, at arbejdstagernes uvidenhed måtte anses for at være en faktisk vildfarelse, der dermed førte til suspension af forældelsesfristen frem til november 2019, hvor fejlen blev opdaget af en tillidsrepræsentant. Ingen dele af efterbetalingskravet var derfor forældet.

På baggrund heraf tog Arbejdsretten klagers efterbetalingskrav til følge, bortset fra en ændring i forhold til renter af kravet, og idømte City Renovation en bod på 50.000 kr.