Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-11-2022

Sag nr. 2022-573 Lene Pagter Kristensen

FADL Hovedforeningen mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden

Der er under sagen tvist om, hvorvidt ansatte medicinstuderende under udførelsen af deres arbejde
på Gentofte Hospitals Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har været ansat under ”Overenskomst for
lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling” (i det følgende benævnt Lægevikaroverenskomsten), eller om Region Hovedstaden retmæssigt den 24. april 2020 meddelte de ansatte medicinstuderende, at deres ansættelsesforhold var omfattet af ”Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør” (i det følgende benævnt Sygeplejevikaroverenskomsten). Tvisten angår nærmere, om de pågældende medicinstuderende har et efterbetalingskrav som følge af, at de ikke har fået beregnet overarbejdsbetaling efter Lægevikaroverenskomstens § 3, stk. 3, og om Region Hovedstaden skal betale bod for overenskomstbrud.