Spring over hovedmenu

Dom af 27-06-2023

Sag nr.2022-1390

ITD Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Jørgen Nikolajsen ApS (advokat Jens Lund Mosbek) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen)

Sag 2022-1390

ITD Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Jørgen Nikolajsen ApS (advokat Jens Lund Mosbek) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen)

Om lovligheden af en konflikt, som Fagligt Fælles Forbund (3F Transport) havde varslet over for Jørgen Nikolajsen ApS, herunder om der forelå en krænkelse af Den Europæiske Menneske­rettighedskonvention.

Jørgen Nikolajsen ApS var medlem af ITD Arbejdsgiverforening og omfattet af overenskomstniveauet mellem denne arbejdsgiverforening og Krifa. Færdselsstyrelsen havde i medfør af godskørselslovens § 6, stk. 3, truffet afgørelse om, at omkostningsniveauet efter denne overenskomst med Krifa ikke afveg entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter her i landet. Arbejdsretten fandt, at godskørselslovens § 6, stk. 3, ikke regulerer konfliktretten, og at bestemmelsen og styrelsens afgørelse ikke i sig selv medførte, at den varslede konflikt var ulovlig.   

Spørgsmålet om konfliktens lovlighed skulle herefter vurderes i lyset af Ar­bejdsrettens sædvanlige praksis. Efter en konkret vurdering fandt Arbejdsretten, at den varslede konflikt forfulgte et ri­meligt fagligt formål, og at formålet stod i rimeligt forhold til de midler, der anvendtes.

Arbejdsretten fastslog, at den varslede konflikt heller ikke ville indebære en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om bl.a. foreningsfrihed eller artikel 14, jf. artikel 11, om forskelsbehandling.