Spring over hovedmenu

Dom af 06-03-2023

2021-6085 (tidl. 2020-1341)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for ISS Facility Services A/S

Sag 2021-6085

Om en virksomheds ret til i forbindelse med opsigelse og fritstilling at skrive, at virksomheden ville standse lønudbeta­lingen øjeblikkeligt, hvis medarbejderen i fritstillingsperioden tog arbejde i en konkurrerende virksom­hed.

Sagen drejede sig om, hvorvidt ISS Facility Services A/S (ISS) havde handlet i strid med § 4, stk. 1, og § 9, stk. 2, i Hovedaftalen mellem LO (nu FH) og DA ved i forbindelse med opsi­gelse og fritstil­ling af en medarbejder at meddele, at virksomheden ville standse lønudbeta­lingen øjeblikkeligt, hvis hun i fritstillingsperioden tog arbejde i en konkurrerende virksom­hed.

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at medarbejderen ikke havde haft ansættelse hos en anden virksomhed i fritstillingsperioden, og at hun modtog fuld løn i hele perioden fra ISS. Ar­bejdsretten bemærkede, at der dermed ikke forslå en situation, hvor der skulle tages stilling til, om en konkret ansæt­telse hos en konkurrerende virksomhed udgjorde en sådan grad af illoyalitet, at der var grundlag for at standse lønudbetalingen.

Arbejdsretten fandt, at der ikke er grundlag for at opstille et generelt krav, som ville afskære ISS fra i fritstillingsperioden at håndhæve loyalitetsforpligtelsen over for medarbejderen og bemærkede, at ansættelse hos en konkurrerende virksomhed, mens der modtages fuld løn under fritstilling, i hvert fald som det klare udgangspunkt må anses for at ville kunne begrunde standsning af lønudbetalin­gen. Den omstridte passus i opsigelsesbrevet kunne herefter ikke anses for at være udtryk for mis­brug af ledelsesretten i forhold til medarbejderen, og ISS havde således ikke handlet i strid med ho­vedaftalens § 4, stk. 1.

Arbejdsretten fandt desuden, at ISS ikke på urimelig og illoyal vis havde begrænset medarbejderens arbejdsmuligheder, og ISS havde dermed ikke handlet i strid med hovedaftalens § 9, stk. 2.