Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 06-12-2023

Sag nr. 2023-495 Vibeke Rønne

Forsikringsforbundet som mandatar for A og Forsikringsforbundet som mandatar for B mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Forsikringsselskab X A/S

Sagen angår om, Forsikringsselskab X A/S var berettiget til at bortvise to forsikringsrådgivere på grund af indtag af rusmidler.

Opmanden fandt det godtgjort bl.a., at tests af begge medarbejderes urinprøver viste et højt indtag af kokain.

Af uddrag af Forsikringsselskab X's politik på området, fremgik det under overskriften ”Alkohol på arbejdspladsen” bl.a., at det betragtes som en selvfølge, at medarbejderen ikke er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.

Opmanden udtalte, at begrebet ”påvirket” ikke er entydigt, og det ikke af den nævnte politik kan udledes, at der er tale om en nultolerancepolitik, således som Forsikringsselskab X har anført.

Det er ubestridt, at de ansatte ikke tidligere havde modtaget advarsel vedrørende påvirkning af rusmidler.

Efter en samlet vurdering fandt opmanden, at bortvisningen af de ansatte var uberettiget, mens det fandtes berettiget at opsige dem med sædvanligt varsel.