Spring over hovedmenu

Opgaver

Domsmyndighed

Arbejdsrettens behandler sager om (arbejdsretslovens § 9)

  • overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler (stk. 1, nr. 1)
  • overtrædelse af almindelige kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold (stk. 1, nr. 2),
  • lovligheden af kollektive kampskridt mellem parter, der har overenskomst, såfremt der protesteres inden for en kort frist (stk. 1, nr. 3)
  • hvorvidt der foreligger en kollektiv overenskomst (stk. 1, nr. 4)
  • lovligheden af anvendelse af kollektive kampskridt til støtte for krav om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået (stk. 1, nr. 5)
  • forligsmændenes kompetence (stk. 1, nr. 6)
  • hvorvidt der foreligger aftale om faglig voldgift, og om fortolkningen af en sådan aftale (stk. 1, nr. 7)
  • vægring mod at lade en sag behandle ved faglig voldgiftsret (stk. 1, nr. 8)
  • andre uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, hvis parterne har aftalt det, og retten er indforstået (stk. 4),
  • individuelle rettigheder og pligter i henhold til kollektiv overenskomst for lønmodtagere efter virksomhedsoverdragelse, hvor erhververen ikke har ønsket at tiltræde overenskomsten, hvis en af parterne anmoder om det (virksomhedsoverdragelseslovens § 4a, stk. 2)

Adgangen til at indbringe sager som nævnt under nr. 1-3 kan være afskåret ved bestemmelser i vedkommende overenskomst (arbejdsretslovens § 9, stk. 3, 2. pkt.).

Andre opgaver

Arbejdsretten har i øvrigt bl.a. til opgave at komme med indstilling til beskæftigelsesministeren om udnævnelse af forligs- og mæglingsmænd (forligsmandsloven §§ 1 og 7), ligesom rettens formand udpeger opmænd til faglige voldgiftsretter (arbejdsretslovens § 25).